Co grozi nieletniemu za handel narkotykami?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, handel narkotykami jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności. Kwestia obrotu nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi regulowana jest Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Jaka kara grozi za handel narkotykami?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii reguluje różnorodne zagadnienia z zakresu produkcji, handlu i spożycia narkotyków. Kary za sprzedaż nielegalnych środków odurzających szczegółowo opisuje artykuł 59 Ustawy. Są to:

■      Kara pozbawienia wolności od roku do lat 10

Karze w tym wymiarze podlegają osoby, które, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udzielają innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychotropowej, a także ułatwiają użycie albo nakłaniają do użycia takiego środka bądź substancji.

■      Kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat

Karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata podlegają osoby, które w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udzielają środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychotropowej osobie małoletniej, a także ułatwiają użycie albo nakłaniają do użycia takiego środka bądź substancji.

■      Kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2

Karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 podlegają sprawcy przestępstwa mniejszej wagi. Ranga przestępstwa jest każdorazowo ustalana przez sąd, pod uwagę brane są takie kwestie, jak ilość i rodzaj sprzedanego narkotyku, ilość osób, którym sprawca sprzedał narkotyk, a także od kiedy sprawca zajmuje się handlem nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi. Zmienne te pozwalają określić sądowi stopień społecznej szkodliwości czynu. W sytuacji, gdy uznana jest ona za niewielką, sprawcy wymierzony jest obniżony wymiar kary.

Warto zaznaczyć, że w świetle obowiązującego w Polsce prawa zabronione jest również posiadanie nielegalnych substancji psychoaktywnych. Kary w tym zakresie reguluje artykuł 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Czynem niedozwolonym jest także uprawa krzewów koki, maku, z wyłączeniem maku niskomorfinowego, oraz konopi, z wyjątkiem konopi włóknistych, o czym mówi artykuł 63 cytowanej ustawy.

Postępowanie w sprawie posiadania i handlu narkotykami, gdy oskarżony jest nieletni

Wymiar kar przewidzianych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii odnosi się do osób, które popełniły czyn zabroniony po ukończeniu 17 roku życia. Jeżeli na posiadaniu lub handlu narkotykami zostanie złapany nieletni, czyli osoba, która ukończyła 13 lat, ale w momencie popełnienia czynu nie posiada ukończonych lat 17, jej sprawa nie toczy się przed sądem karnym, lecz przed sądem rodzinnym. Postępowanie w takich przypadkach regulują przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W sprawach o czyn karalny, prowadzący postępowanie sąd rodzinny może zastosować wobec nieletniego środki wychowawcze i poprawcze zawarte w artykule 6 odpowiedniej ustawy. Są to:

  • udzielenie upomnienia,
  • zobowiązanie do naprawy wyrządzonej szkody, wykonania określonych prac lub uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym lub terapeutycznym,
  • ustanowienie nadzoru opiekuna, organizacji młodzieżowej lub społecznej,
  • zastosowanie nadzoru kuratora,
  • skierowanie do ośrodka kuratorskiego, organizacji społecznej lub instytucji o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zajmującej się pracą z nieletnimi,
  • umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim,
  • umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Sąd rodzinny może dodatkowo pociągnąć do odpowiedzialności rodziców lub opiekunów małoletniego, który dopuścił się czynu karalnego w postaci posiadania lub obrotu narkotykami. Sąd może zobowiązać rodziców lub opiekunów do poprawy warunków bytowych, wychowawczych lub zdrowotnych małoletniego, a także nakazać ścisłą współpracę ze szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną oraz lekarzem bądź zakładem leczniczym. Zastosowanie tego typu środków ma na celu nie tylko wymierzenie kary osobie nieletniej, lecz także wdrożenie adekwatnego systemu edukacji mającego zapobiegać ponownemu popełnieniu czynu zabronionego.

Gdzie szukać pomocy?

Rodzice lub opiekunowie osoby nieletniej, która dopuściła się czynu zabronionego w postaci handlu nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi, zachęcani są do skorzystania z porady adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Wysokiej klasy profesjonalistów znaleźć można w kancelarii prawnej Łukasza Węgłowskiego – adwokata ze Szczecina.

Kategoria: Informacje

Sprawdź:

Jak działają karty-klucze do hotelu? Jak działają karty-klucze do hotelu?
Przepisy dotyczące pracy na wysokości – czy pracodawcy naprawdę znają swoje prawne obowiązki w zakresie ochrony swoich pracowników? Przepisy dotyczące pracy na wysokości – czy pracodawcy naprawdę znają swoje prawne obowiązki w zakresie ochrony swoich pracowników?
Urządzenie pomiarowe do maszyn z serii TMPO – co warto o nich widzieć Urządzenie pomiarowe do maszyn z serii TMPO – co warto o nich widzieć
Nauka ponownego oddychania po Covid – poznaj opinię ekspertów Nauka ponownego oddychania po Covid – poznaj opinię ekspertów
Opolski biznes w jednym miejscu.